INŠTITÚT STRATEGICKÝCH ANALÝZ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIEDNadväzovanie a prehlbovanie spolupráce s neuniverzitnými výskumnými organizáciami v Nemecku

Nadväzovanie a prehlbovanie spolupráce s neuniverzitnými výskumnými organizáciami v Nemecku

Po návšteve vedúceho inštitútu Juraj Draxlera v nemeckých výskumných organizáciách pripravujeme ďalšie kroky napomáhajúce nadväzovaniu spolupráce pracovísk SAV so špičkovými výskumnými pracoviskami v Nemecku.
Aktuálny projekt

Mapovanie technológií vhodných pre využitie v hospodárstve SR

Projekt mapuje možnosti využitia výskumu a konkrétnych technológií v SAV pre potrebu slovenského hospodárstva. Štúdia sa pripravuje v spolupráci s MH SR.