INŠTITÚT STRATEGICKÝCH ANALÝZ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIEDMisia

Misia

Inštitút vznikol na základe rozhodnutia predsedníctva SAV zo 16. 11. 2016.

Inštitút vznikol na základe rozhodnutia predsedníctva SAV zo 16. 11. 2016. Podľa tohto rozhodnutia má ako hlavnú náplň svojej činnosti:

Identifikovať výzvy spoločenského vývoja alebo technologických dopadov na krajinu a spoločnosť v Slovenskej republike, ktoré aspoň do určitej miery spĺňajú každú z nasledujúcich charakteristík:
  • Dopady daného javu majú relatívne bezprostredný, plošný a spoločensky významný charakter. Pod plošným charakterom môžeme rozumieť napríklad to, že sa dopad javu bezprostredne týka väčších skupín obyvateľstva, vyjadrených napríklad viac ako nízkymi jednotkami percent populácie, pravdepodobne vo viacerých regiónoch SR. Spoločenskú významnosť môžeme merať napríklad tým, že si riešenie daného javu okrem iného vyžiada výraznejšie úpravy celoštátnych právnych noriem.
  • Riešenie dopadov daného javu si vyžaduje interdisciplinárny alebo transdisciplinárny prístup.
  • SAV disponuje významnými, ak nie unikátnymi kapacitami ponúkať riešenie daného javu.
Zabezpečovať kontakt s decíznou sférou (orgány štátnej správy, NR SR, orgány samosprávy), prípadne so subjektmi súkromného sektora s cieľom oboznamovať tieto subjekty s kapacitou  SAV na riešenie významných spoločenských výziev, predovšetkým výziev spomínaných v bode 1).

Zabezpečovať formulácie výskumných projektov pre potreby vyššie uvedených subjektov, ktoré spĺňajú charakteristiky uvedené v bode 1).

Koordinovať prácu na implementácii projektov uvedených v bode 3)

Pripravovať návrhy komunikácie, príp. priamo implementovať komunikáciu smerom k širšej verejnosti o kapacitách SAV riešiť významné spoločenské a vedné výzvy, primárne výzvy spĺňajúce niektoré z charakteristík uvedených v bode 1)

Okrem toho sa inštitút podľa konkrétnych potrieb podieľa na ďalších aktivitách, napríklad na koordinovaní niektorých aspektov medzinárodnej spolupráce SAV.
Aktuálny projekt

Mapovanie technológií vhodných pre využitie v hospodárstve SR

Projekt mapuje možnosti využitia výskumu a konkrétnych technológií v SAV pre potrebu slovenského hospodárstva. Štúdia sa pripravuje v spolupráci s MH SR.